Skip to content

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Veri Sorumlusu: KSS Strateji Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
Adres: Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5 Kat:3/36C Levent Şişli İstanbul 34394

Biz, KSS Strateji Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. olarak; müşterilerimiz, paydaşlarımız, ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların açık rızaları ile verdikleri ve uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Siz değerli paydaşımız, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde KSS Strateji Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd.Şti. tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz içerik çerçevesinde işlenecektir. KSS Strateji’ye ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; gönüllülük, eğitim ve sürdürülebilirlik danışmanlığı çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir. Paydaşlarımızın Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Paydaşlarımız sorumludurlar.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla KSS Strateji Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.
Yazılı talebinizi KSS Strateji Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5 Kat:3 /36C Şişli İstanbul adresine ıslak imzalı veya  [email protected], kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,